สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวฌิราภรณ์  รัตนมูล
 
1. นางลักษมี  มูลสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนงคราญ  ชื่นจิต
 
1. นางลักษมี  มูลสิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  สังขวรรณ
 
1. นางลักษมี  มูลสิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ช่างศิลป์
 
1. นางเกษร  ขันทะครุต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญา  จารุกขมูล
 
1. นางลำดวน  กันยาเนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุนทร  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงสุวารี  บุดดีวัน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  จันทาทอง
 
1. นางลักษมี  มูลสิน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงเจษณีย์  สาวาโย
 
1. นายจิรายุ  โจระสา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนวัฒน์   เพ็งจันทร์
2. เด็กชายสันติภาพ   อินทรพิมพ์
 
1. นายยุทธยา   มาลาหอม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วจำปา
2. เด็กหญิงเกษราพร  เรืองเนตร
 
1. นางสุวิสา  ใจแน่น
2. นางอิสริยาภรณ์  ทองเกลี้ยง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายนากร  จันทชาลี
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมฆขรา  อินทร์น้อย
 
1. นายวีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายศราวุธ  สุธรรมา
 
1. นายวีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. นางสาววาสนา  เอี้ยงกูล
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยืนยัง
2. เด็กหญิงโสมยง  ไชยพันโท
 
1. นายวีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันวา  สังขะวรรณ์
 
1. นางไสว  สังขะวรรณ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญา  จารุกขมูล
 
1. นางนภาพร  บุญธรรม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุวารี   บุดดีวัน
 
1. นายวีระพันธ์   จันทร์ปุ่ม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  ทรัพย์เขื่อนขันธ์
 
1. นายวีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายธวัชชัย   ธรรมศิลป์
 
1. นายวีระพันธ์   จันทร์ปุ่ม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เดือนแจ้งรัมย์
 
1. นายวีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรี   ภาระเวช
 
1. นายวีระพันธ์   จันทร์ปุ่ม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายสันติราช  ยืนยัง
 
1. นายวีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงรัดดาภรณ์  ไชยบุญญา
 
1. นายวีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงสาวิตรี   วงศ์ศรี
 
1. นายวีระพันธ์   จันทร์ปุ่ม
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเรืองอำนาจ  รักษาศรี
 
1. นางจิรายุ  รักษาศรี
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศราวุธ  พุฒา
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  จันทะชาลี
 
1. นายจิรายุ  โจระสา