สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ช่างศิลป์
 
1. นางเกษร  ขันทะครุต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงเจษณีย์  สาวาโย
 
1. นายจิรายุ  โจระสา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยืนยัง
2. เด็กหญิงโสมยง  ไชยพันโท
 
1. นายวีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรี   ภาระเวช
 
1. นายวีระพันธ์   จันทร์ปุ่ม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายสันติราช  ยืนยัง
 
1. นายวีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม