สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  สังขวรรณ
 
1. นางลักษมี  มูลสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุนทร  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงสุวารี  บุดดีวัน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  จันทาทอง
 
1. นางลักษมี  มูลสิน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายนากร  จันทชาลี
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมฆขรา  อินทร์น้อย
 
1. นายวีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายศราวุธ  สุธรรมา
 
1. นายวีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันวา  สังขะวรรณ์
 
1. นางไสว  สังขะวรรณ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญา  จารุกขมูล
 
1. นางนภาพร  บุญธรรม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุวารี   บุดดีวัน
 
1. นายวีระพันธ์   จันทร์ปุ่ม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  ทรัพย์เขื่อนขันธ์
 
1. นายวีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายธวัชชัย   ธรรมศิลป์
 
1. นายวีระพันธ์   จันทร์ปุ่ม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เดือนแจ้งรัมย์
 
1. นายวีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงรัดดาภรณ์  ไชยบุญญา
 
1. นายวีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงสาวิตรี   วงศ์ศรี
 
1. นายวีระพันธ์   จันทร์ปุ่ม
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเรืองอำนาจ  รักษาศรี
 
1. นางจิรายุ  รักษาศรี
 
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  จันทะชาลี
 
1. นายจิรายุ  โจระสา