สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิชานาถ   ยานะสาร
 
1. นายณรงค์   ขจัดมลทิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันหอม
2. เด็กหญิงกาญจนา  กาสา
 
1. นายณรงค์   ขจัดมลทิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุญโสม
 
1. นางสินสมุทร  อิ่มใจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   วงเขียน
2. เด็กหญิงพราวพิรุณ   เป้งทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา   ตุ่นต้น
4. เด็กหญิงสุปราณี   หิรัญวร
5. เด็กหญิงสุวนันท์   เย้ายวน
 
1. นางธิติมา   ชิณพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์   ทานะสิงห์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรพันธ์  โพคโพธิ์
2. เด็กหญิงจิราพร   สีเทา
3. เด็กหญิงพรชิตา  บุญโสม
4. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขเกษม
5. เด็กหญิงศิรินทร์ดา  พันผูก
 
1. นางธิติมา  ชิณพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ทานะสิงห์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันหอม
2. เด็กหญิงชัชธิดา  โล้คำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   เหล่าบุตรศรี
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  วงไชยา
5. เด็กหญิงพรสุดา  โจระสา
6. เด็กหญิงพัชรพร  ลาพรมมา
7. เด็กชายวัชรพล  ชัยอาษา
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ขจัดมลทิน
9. เด็กหญิงสาวิตรี  โสภักดี
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  ประชุมแดง
 
1. นางธิติมา  ชิณพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ทานะสิงห์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระยุทธ    โฆษา
2. เด็กชายพิพัฒน์   ไวไธสง
 
1. นายจีรศักดิ์   อนุศิริ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหล่าบุตรศรี
2. เด็กหญิงศรีอัมพร  ลาดโพธิ์
 
1. นายจีรศักดิ์    อนุศิริ