สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุภาวดี  วงค์ขึง
 
1. นางพิชญา  วรรณศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พลงาม
 
1. นางอรชร  จิตมั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณวิมล  อัปกาญจน์
 
1. นางอรชร  จิตมั่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงนิศาชล  อัปกาญจน์
 
1. นางวิลาวัลย์  บุตรดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงชณิกาญจน์  ศิริคำ
2. เด็กหญิงมธุริน  นารักษ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วงค์ขึง
 
1. นางพิชญา  วรรณศรี
2. นางสาวจารุณี  จันทร์ชนะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงยุภาวดี  แดงโชติ
2. เด็กหญิงวดี  จัันทวรีย์
 
1. นางวิลาวัลย์  บุตรดี
2. นางเพชรสมร  แก่นเมือง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ถาวร
 
1. นางรัตนา  จินดารัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชญธิดา  วรรณา
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  คำสิม
3. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  หล่ำศรี
 
1. นางเพชรสมร  แก่นเมือง
2. นางสาวชนาทิพย์  นครังสุ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายอรรถพล   บุญค้ำ
2. เด็กชายอุดมทรัพย์   รื่นรมน์
 
1. นางสาวพาณิชย์   ภาระศรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนากร   พสุนนท์
2. เด็กชายอภิวัฒน์   บรรจงศรี
 
1. นางสาวพาณิชย์   ภาระศรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กชายฐิรวุฒิช์  สำเภานนท์
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  โอสาร
 
1. นางรัตนา  จินดารัตน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ชมาวัฒน์
2. เด็กหญิงนิศาชล  อัปกาญจน์
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  คำสิม
4. เด็กหญิงยุภาวดี  แดงโชติ
5. เด็กหญิงวดี  จันทวรี
6. เด็กหญิงวรางคนา  เพ็งพิพาทย์
7. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  หล่ำศรี
8. เด็กหญิงสุฐิตา  เคนดี
9. เด็กหญิงอริสรา  วารีพัฒน์
10. เด็กหญิงอารียา  อุระวงษ์
 
1. นางวิลาวัลย์  บุตรดี
2. นางเพชรสมร  แก่นเมือง
3. นายสนิท  ทาวะรมย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 21 1. เด็กชายศิริธรรม  มีหิริ
 
1. นางอรชร  จิตมั่น
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนภาพร  ทุมมา
2. เด็กหญิงพัชญธิดา  วรรณา
3. เด็กหญิงอรสา  ละม่อม
 
1. นายสมเกียรติ  คำหย่อน
2. นายสนิท  ทาวะรมย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงปิยะมาภรณ์   นามบุตร
 
1. นางนิทรา   อินทะหลาบ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 15   1. นางเพชรสมร  แก่นเมือง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรรณลี   เรืองสา
 
1. นางนิทรา   อินทหลาย
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ชมาวัฒน์
2. เด็กหญิงรุ่งดาว  ประสานวงศ์
3. เด็กหญิงวรางคณา  เพ็งพิพาท
4. เด็กหญิงสฐิตา  เคนดี
5. เด็กหญิงอรสา  ละม่อม
6. เด็กหญิงอริสรา  วารีพัฒน์
 
1. นายสนิท  ทาวะรมย์
2. นางมลิวัลย์  บุตรดี
3. นางเพชรสมร  แก่นเมือง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สำเภานนท์
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สิทธิมัง
 
1. นายพัชรพล  ธนะคุณ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภาวรรณ  สิทธิมัง
2. เด็กชายศุภชัย  วงศ์พรม
 
1. นายพัชรพล  ธนะคุณ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายนวนันท์  วงศ์ขึง
2. เด็กชายพัชรพล  สิทธิมัง
3. เด็กชายสุทธิชัย  คำสิม
 
1. นางรัตนา  จินดารัตน์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  นามบุตร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เรืองอยู่
3. เด็กหญิงไอรยา  สองศร
 
1. นางเพชรสมร  แก่นเมือง
2. นางวิลาวัลย์  บุตรดี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   มาศวรรณา
2. เด็กหญิงชุติมา   อินทร์สา
3. เด็กหญิงธัญสุดา   บุตรคำ
 
1. นางรัตนา   จินดารัตน์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนท์กานต์   ลชอิ่มบุญ
2. นายนันทวัฒน์   คำแก้ว
3. นายสุขสันต์   บุหลัน
 
1. นายประเสริฐ   พรมภักดี
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล   ลือชา
2. เด็กหญิงพลอยมณี   ลือชา
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ   จันทมาส
 
1. นายประเสริฐ   พรมภักดี
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   พลงาม
2. เด็กหญิงปาริชาติ   ทันธิมา
3. เด็กชายพัชรพล   สิทธิมัง
 
1. นางรัตนา   จินดารัตน์
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรัณย์พร  จำปาวงษ์
 
1. นางสาวพิศมัย  ประสานวงค์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายมงคล  แดงศิริ
2. เด็กชายวัชระ  จำปาวงษ์
3. เด็กชายสราวุฒ  โอสาร
 
1. นางสาวประจวบ  ทีรวม
2. นางสาวพิศมัย  ประสานวงค์
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ทิลาธรรม
2. เด็กชายวัชระ  จำปาวงษ์
3. เด็กชายสราวุฒิ  โอสาร
 
1. นางสาวประจวบ  ทีรวม
2. นางสาวพิศมัย  ประสานวงค์
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายจักริน  รัตนพร
2. เด็กชายพงศภัค  ทองชุบ
3. เด็กชายเปรมปกรณ์  เรืองอยู่
 
1. นางเพชรสมร  แก่นเมือง
2. นางวิลาวัลย์  บุตรดี