สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุภาวดี  วงค์ขึง
 
1. นางพิชญา  วรรณศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณวิมล  อัปกาญจน์
 
1. นางอรชร  จิตมั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงนิศาชล  อัปกาญจน์
 
1. นางวิลาวัลย์  บุตรดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงชณิกาญจน์  ศิริคำ
2. เด็กหญิงมธุริน  นารักษ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วงค์ขึง
 
1. นางพิชญา  วรรณศรี
2. นางสาวจารุณี  จันทร์ชนะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงปิยะมาภรณ์   นามบุตร
 
1. นางนิทรา   อินทะหลาบ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 15   1. นางเพชรสมร  แก่นเมือง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   มาศวรรณา
2. เด็กหญิงชุติมา   อินทร์สา
3. เด็กหญิงธัญสุดา   บุตรคำ
 
1. นางรัตนา   จินดารัตน์