สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ถาวร
 
1. นางรัตนา  จินดารัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชญธิดา  วรรณา
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  คำสิม
3. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  หล่ำศรี
 
1. นางเพชรสมร  แก่นเมือง
2. นางสาวชนาทิพย์  นครังสุ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายอรรถพล   บุญค้ำ
2. เด็กชายอุดมทรัพย์   รื่นรมน์
 
1. นางสาวพาณิชย์   ภาระศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กชายฐิรวุฒิช์  สำเภานนท์
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  โอสาร
 
1. นางรัตนา  จินดารัตน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 21 1. เด็กชายศิริธรรม  มีหิริ
 
1. นางอรชร  จิตมั่น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรรณลี   เรืองสา
 
1. นางนิทรา   อินทหลาย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ชมาวัฒน์
2. เด็กหญิงรุ่งดาว  ประสานวงศ์
3. เด็กหญิงวรางคณา  เพ็งพิพาท
4. เด็กหญิงสฐิตา  เคนดี
5. เด็กหญิงอรสา  ละม่อม
6. เด็กหญิงอริสรา  วารีพัฒน์
 
1. นายสนิท  ทาวะรมย์
2. นางมลิวัลย์  บุตรดี
3. นางเพชรสมร  แก่นเมือง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สำเภานนท์
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สิทธิมัง
 
1. นายพัชรพล  ธนะคุณ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภาวรรณ  สิทธิมัง
2. เด็กชายศุภชัย  วงศ์พรม
 
1. นายพัชรพล  ธนะคุณ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายนวนันท์  วงศ์ขึง
2. เด็กชายพัชรพล  สิทธิมัง
3. เด็กชายสุทธิชัย  คำสิม
 
1. นางรัตนา  จินดารัตน์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  นามบุตร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เรืองอยู่
3. เด็กหญิงไอรยา  สองศร
 
1. นางเพชรสมร  แก่นเมือง
2. นางวิลาวัลย์  บุตรดี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนท์กานต์   ลชอิ่มบุญ
2. นายนันทวัฒน์   คำแก้ว
3. นายสุขสันต์   บุหลัน
 
1. นายประเสริฐ   พรมภักดี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล   ลือชา
2. เด็กหญิงพลอยมณี   ลือชา
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ   จันทมาส
 
1. นายประเสริฐ   พรมภักดี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   พลงาม
2. เด็กหญิงปาริชาติ   ทันธิมา
3. เด็กชายพัชรพล   สิทธิมัง
 
1. นางรัตนา   จินดารัตน์
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรัณย์พร  จำปาวงษ์
 
1. นางสาวพิศมัย  ประสานวงค์
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายมงคล  แดงศิริ
2. เด็กชายวัชระ  จำปาวงษ์
3. เด็กชายสราวุฒ  โอสาร
 
1. นางสาวประจวบ  ทีรวม
2. นางสาวพิศมัย  ประสานวงค์
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ทิลาธรรม
2. เด็กชายวัชระ  จำปาวงษ์
3. เด็กชายสราวุฒิ  โอสาร
 
1. นางสาวประจวบ  ทีรวม
2. นางสาวพิศมัย  ประสานวงค์
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายจักริน  รัตนพร
2. เด็กชายพงศภัค  ทองชุบ
3. เด็กชายเปรมปกรณ์  เรืองอยู่
 
1. นางเพชรสมร  แก่นเมือง
2. นางวิลาวัลย์  บุตรดี