สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงลภาภัทร  กอนไธสง
 
1. นางลภาภัทร  กอนไธสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิฆัมธ์พร   หิมะคุณ
 
1. นางจันทิมา   เครือสีดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก   สิมาพันธ์
 
1. นางไกรศรี   ชาสุรีย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร   สิมาพันธ์
 
1. นายไกรศรี   ชาสุรีย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายพฤฒิวุฒิ   ยุทธชนะ
2. เด็กชายสมปอง   สายโสภา
3. เด็กชายเจษฎาบดินทร์   พันพิลา
 
1. นางปานรดา   เย่ายวน
2. นางสาวธนกร  โปรยทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปวีณา   พิมพ์ไกร
3. เด็กหญิงสายน้ำ   สีพิมพ์
4. เด็กหญิงสุภัคสรณ์   มรกตบัวตอง
5. เด็กหญิงอรพรรณ   เวชานารักษ์
 
1. นางจันทิมา    เครือสีดา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชญาดา   เสียงเพราะ
2. เด็กหญิงมัทนา   ซ่อมแก้ว
 
1. นายทนงศักดิ์   พรมโสภา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงเพชรกะรัต   สุภาษร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   แสงลา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายชนกร   หิมคุณ
2. เด็กหญิงชนัญฐิกานต์  พรมหมสิทธิ์
 
1. นายอมรเทพ   เครือสีดา