สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิฆัมธ์พร   หิมะคุณ
 
1. นางจันทิมา   เครือสีดา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร   สิมาพันธ์
 
1. นายไกรศรี   ชาสุรีย์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชญาดา   เสียงเพราะ
2. เด็กหญิงมัทนา   ซ่อมแก้ว
 
1. นายทนงศักดิ์   พรมโสภา