สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงลภาภัทร  กอนไธสง
 
1. นางลภาภัทร  กอนไธสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก   สิมาพันธ์
 
1. นางไกรศรี   ชาสุรีย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปวีณา   พิมพ์ไกร
3. เด็กหญิงสายน้ำ   สีพิมพ์
4. เด็กหญิงสุภัคสรณ์   มรกตบัวตอง
5. เด็กหญิงอรพรรณ   เวชานารักษ์
 
1. นางจันทิมา    เครือสีดา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายชนกร   หิมคุณ
2. เด็กหญิงชนัญฐิกานต์  พรมหมสิทธิ์
 
1. นายอมรเทพ   เครือสีดา