สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแข็งขยัน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   เข็มเพชร
 
1. นางวัฒนา   สายพฤกษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงอชรายุ   สิงห์กุม
 
1. นางสาวเทพิน    กันหารัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนวิชญ์   ตั้งแสน
 
1. นายกันหา   สายพฤกษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชินกฤต   พรหมพินิจ
 
1. นางวัฒนา   สายพฤกษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกมลชนก    เรืองแสน
2. เด็กชายนิติกร    หมื่นหล้า
3. เด็กหญิงศิริผล    กุมแก้ว
 
1. นางสาวณรัธน์นันท์   สันลักษณ์