สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราภา  ดวงพุฒ
2. เด็กชายสถาพร  หอมผกา
3. เด็กหญิงอมิตตา  สืบก่ำ
 
1. นายสมพร  เงาแจ้ง
2. นายปิยะวัฒน์  จำปาหอม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 18 1. เด็กชายกฤษฎา  แจ่มใส
2. เด็กหญิงอภิรสา  สืบสนุก
 
1. นางธัญพร  ชินวงศ์
2. นายเหลิน  ประชุมรักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงนันทนิดา  กุลมณี
2. เด็กชายสุเมธ  ถูกธรรม
 
1. นางเพ็ญศรี  สุขเสริม
2. นางหฤทัยรัตน์  บุตรวงค์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  สิทธิมัง
2. เด็กหญิงณัฐมน  กลิ่นหอม
 
1. นางเพ็ญศรี  สุขเสริม
2. นางฤทัยรัตน์  บุตรวงค์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัจริยาภร  ตระทอง
 
1. นายสมพร  เงาแจ้ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมธุรดา  จันทวงษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  สุขเสริม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณ์ธิมา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงฐิติมา  สายตา
3. เด็กหญิงปิยดา  พันธชาติ
4. เด็กหญิงสุนิสา  สระกำ
5. เด็กหญิงอมราพร  จันทะวารี
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รัตนเมธานนท์
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  จำปาโท
2. นางธัญพร  ชินวงศ์
3. นายเหลิน  ประชุมรักษ์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  โชติพันธ์
2. เด็กหญิงขวัญตา  วรพันธ์
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กาญนะชาติ
4. เด็กหญิงนรีรักษ์  ดวงบุตร
5. เด็กหญิงปรียานุช  ภู่ยิ้ม
6. เด็กหญิงปิยธิดา  สายรัตน์
7. เด็กหญิงพริมา  จารแก่น
8. เด็กหญิงมธุรดา  จันทวงธ์
9. เด็กหญิงยุพาพิน  หอมผกา
10. เด็กหญิงรุ่งราตรี  สมตัว
11. เด็กหญิงวันวิสา  มันไร่
12. เด็กหญิงสายรุ้ง  หลักคำ
13. เด็กหญิงอัญญาณี  ดวงพุฒ
14. เด็กหญิงเพียงเดือน  พิมกันต์
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  จำปาโท
2. นางธัญพร  ชินวงศ์
3. นายปิยะวัฒน์  จำปาหอม
4. นายสมพร  เงาแจ้ง
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุพรรณ
 
1. นางฤทัยรัตน์  บุตรวงค์
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  สีถิ่นวัน
2. เด็กชายนรินทร  ภาษี
 
1. นางฤทัยรัตน์  บุตรวงค์
2. นางเพ็ญศรี  สุขเสริม
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายบุญเติมเต็ม  ดวงพุตร
 
1. นางฤทัยรัตน์  บุตรวงค์