สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุนีย์  วันแสวง
 
1. นางนราพรรณ  พันธ์จันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐชา   ขันอาสา
 
1. นางวิภาภรณ์   สายเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา   ขันอาสา
 
1. นางวิภาภรณ์   สายเนตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงพนมไพร  บุญหนา
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  กระจาย
3. เด็กหญิงอารียาพร  สุนา
 
1. นางนราพรรณ  พันธ์จันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอัญชลี   ศรีงาม
 
1. นางนิภาพร   นามวงษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 15 1. เด็กชายจรัญ  พิมราช
2. เด็กหญิงมนทิราลัย  ติดต่อ
 
1. นางอารีย์  สายเนตร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กชายพีรพงษ์  มาลาสาย
2. นางสาววริสรา  รักษ์ทอง
 
1. นางอรพรรณ  บุญสังข์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงวาณี   วาษา
 
1. นางนิตยา  แก่นอินทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริประภา   ดาวัลย์
 
1. นางสุภาวดี   หงษา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา   ทินโนรส
 
1. นางสุวณี  ม่วงสังข์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  พลุไชย
 
1. นางมยุรา  จันทร์ดวง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   บุษบิล
2. เด็กหญิงรัตนาพร   ลุนบุตร
 
1. นางสาวสุภาวดี   หงษา
2. นายสมคิด  บุษบิล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. นางสาวมัณฑนากร  ยอดศิลาวงษ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ศุภนิกรณ์
 
1. นายอุไร  เลขสันต์
2. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงวธิดา   สีหะวงษ์
 
1. นางชลธี    วรรณลี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 16 1. นางสาวนันทิวากรณ์   ภาระเวช
 
1. นางชลธี   วรรณลี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธา   จันทร์ดวง
 
1. นางมยุรา   จันทร์ดวง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรทิน   สายเนตร
 
1. นางมยุรา   ดวงจันทร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   เสริฐสม
 
1. นางมยุรา   จันทร์ดวง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงพินทองไทย  วริสาร
 
1. นางมยุรา  จันทร์ดวง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติรัตน์   จันทเนตร
 
1. นางชลธี   วรรณลี
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิดชัย  อ่อนศรี
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  โทแก้ว
 
1. นางอรพรรณ  บุญสังข์
2. นางกัญญาภัทร  เชื้อเคน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เหลาผา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีธรรมมา
3. เด็กหญิงสาริกา  จันทเนตร
 
1. นายอุไร  เลขสันต์
2. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชภรณ์   สุภาจิต
2. นายธีรทัศน์   ศรีธรรมมา
3. นางสาวศิรินุช   บุญจิ่ม
 
1. นายอุไร   เลขสันต์
2. นางขนิษฐา   เลขสันต์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรพล   ทิณโนรส
 
1. นางขนิษฐา   เลขสันต์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ขุนผจง
 
1. นายอุไร   เลขสันต์
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา   ติดต่อ
 
1. นางขนิษฐา   เลขสันต์
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล   จันทร์ใหม่
 
1. นางขนิษฐา   เลขสันต์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุทธ   จันทร์ใหม่
2. เด็กชายณงค์ชัย   ทิณโนรส
3. เด็กหญิงณัฐพร   กุจันทร์
 
1. นางขนิษฐา   เลขสันต์
2. นายอุไร   เลขสันต์
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศา   แก้วพรม
2. เด็กหญิงปริชาติ   แซ่เต๋า
3. เด็กชายปิยรัตน์   สีเสน
 
1. นางขนิษฐา   เลขสันต์
2. นายอุไร   เลขสันต์