สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุนีย์  วันแสวง
 
1. นางนราพรรณ  พันธ์จันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐชา   ขันอาสา
 
1. นางวิภาภรณ์   สายเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงพนมไพร  บุญหนา
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  กระจาย
3. เด็กหญิงอารียาพร  สุนา
 
1. นางนราพรรณ  พันธ์จันทร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. นางสาวมัณฑนากร  ยอดศิลาวงษ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ศุภนิกรณ์
 
1. นายอุไร  เลขสันต์
2. นางขนิษฐา  เลขสันต์