สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัยธิดา   เหลืองอร่าม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศักดิ์สิงห์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   ผ่านเสนา
 
1. นางสาวบุญทรัพย์   ศุภกิจ
2. นางยุภาภรณ์   สถาวร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงภูมรินทร์รัตน์   เข็มโภชน์
2. เด็กหญิงมัทนา   เพ็งสา
3. เด็กหญิงวารุณี   แสงโชติ
4. เด็กหญิงอนงค์นาถ   ช้อยชด
5. เด็กหญิงอารดา   ศรีสันต์
 
1. นายสมโภชน์   จิตตะโล
2. นางอรษา   จันทร์สิงห์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายธีระเมศ   วงษ์ประเทศ
3. เด็กชายเทียนไล   อำพร
 
1. นางสาวบุญทรัพย์   ศุภกิจ
2. นายสมพงษ์ชัย   กุมารสิทธิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาดา   นามโคตร
2. เด็กหญิงวิภาวดี   สมกำลัง
3. เด็กหญิงสภาวดี    วงษ์ประเทศ
4. เด็กหญิงอรอนงค์    ทลุวงค์
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    โพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงเมลี    ยาศรี
 
1. นางสาวบุญทรัพย์   ศุภกิจ
2. นายสมโภชน์   จิตตะโล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรางค์   ทินะบุตร
2. เด็กหญิงสินจัย   พงษ์พันธ์
3. เด็กหญิงอริษา   ปานทอง
 
1. นางสาวบุญทรัพย์    ศุภกิจ
2. นายสมพงษ์ชัย   กุมารสิทธิ์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   นวลสว่าง
2. เด็กหญิงพิยดา   บุตรจันทร์
3. เด็กหญิงวันณิศา   แพงไพรี
 
1. นางสาวณัจยา   อ่างคำหงษ์
2. นางสาวยุภาพรณ์   สถาวร