สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธาธิณี  เดชบำรุง
 
1. นางศิริพร  พรหรมศิริ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  หมั่นชัย
2. เด็กหญิงชนิดา  คำหาญาติ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ประสมพลอย
 
1. นางสาวกิติยา  โสภาพันธ์
2. นางปิยนันท์  ชาสุรีย์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิศา  ทนไทย
2. เด็กหญิงรุ่งนคร  สุดหล้า
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นามบุญมี
 
1. นางปิยนันท์  ชาสุรีย์
2. นางสาวกิติยา  โสภาพันธ์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  การพันธ์
2. เด็กชายสราวุธ  พิสาชัย
3. เด็กชายอธิราช  ละออออง
 
1. นางปิยนันท์  ชาสุรีย์
2. นางสาวกิติยา  โสภาพันธ์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา   สุวรรณพิมพ์
2. เด็กชายพรพิสิทธิ์  พันธ์โบว์
3. เด็กชายศรายุทธ  สุดหล้า
 
1. นางสาวเครือวัลย์  หอมหวล
2. นายอวยชัย  คำภาพันธ์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉลาด  วงศ์ขันธ์
2. เด็กชายนพมงคล  มังคละพลัง
3. เด็กชายรวีโรจน์  โสดามรรค์
 
1. นางวิลาสิณี  กุลวงศ์
2. นางสาวเครือวัลย์  หอมหวน
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยุตะวัน
2. เด็กชายทินกร  บัวผัน
3. เด็กชายรวีโรจน์  โสดามรรค์
 
1. นางปิยนันท์  ชาสุรีย์
2. นางสาวกิติยา  โสภาพันธ์