สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงอลิตา   ดลสว่าง
 
1. นางสาวเจียมจิตร  คนบุญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุดแสง
 
1. นางนภารัตน์  เสริมทรัพย์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กชายนิวัฒน์  ละออออง
2. เด็กชายวุฒินันท์  เมืองซ้าย
3. เด็กชายอภินันท์  พงษ์สระพัง