สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรชัย  พรมปากดี
 
1. นายจตุพร   เนื่องโนราช
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยลดา  เสนาใหญ่
 
1. นายจตุพร   เนื่องโนราช
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชตะ  วงศ์เคน
 
1. นางสาวนภวรรณ  อาจหาญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุดแสง
 
1. นางสาวไพริน  คณะพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกิต  ศรีวงษา
 
1. นายจตุพร   เนื่องโนราช
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   สุดแสง
 
1. นายจตุพร   เนื่องโนราช
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงยลดา   เสนาใหญ่
 
1. นายจตุพร   เนื่องโนราช
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกำไลทิพย์  วิลัย
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  สีโย
3. เด็กชายจักรินทร์  แยบยล
4. เด็กหญิงชลธิชา  ไขคำ
5. เด็กชายชาญนที  ศรีปัญญา
6. เด็กหญิงณัฐธิชา  พิมพ์หาร
7. เด็กชายณัฐพงษ์  มุงคุณคำซาว
8. เด็กหญิงณิชาพร  บุญยิ่ง
9. เด็กชายดิสกุล  ไชยพันโท
10. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วงศ์ศา
11. เด็กชายธนพล  ผลสวัสดิ์
12. เด็กชายนิวัฒน์  ละออออง
13. เด็กหญิงบุญสิตา  ดาวหน
14. เด็กชายปรัชญา  มหาโคตร
15. เด็กชายพชร  สายเนตร
16. เด็กชายพลพรรดิ์  เหล่าออง
17. เด็กชายพัชรพล  ช่างปลูก
18. เด็กหญิงพัชราภา  ประดา
19. เด็กชายพัฒนกิจ  เฟื่องบุญ
20. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุดแสง
21. เด็กชายภูตะวัน  เหล่าผา
22. เด็กชายภูวดล  ดีไว
23. เด็กชายภูเพชร  สันตพันธ์
24. เด็กหญิงยลดา  เสนาใหญ่
25. เด็กหญิงรัชนี  ช้างสาร
26. เด็กชายรัตตะ  วงศ์เคน
27. เด็กชายวัชรินทร์  ว่องไว
28. เด็กชายวีระชัย  พรมปากดี
29. เด็กชายวุฒินันท์  เมืองซ้าย
30. เด็กชายศุภกิต  ศรีวงษา
31. เด็กชายสหรัฐ  จันผม
32. เด็กหญิงสายน้ำ  สิงสมุท
33. เด็กหญิงสุปรียา  พละกุล
34. เด็กชายอนุวัตร  ประชุมเหล็ก
35. เด็กชายอภินันท์  พงษ์สระพัง
36. เด็กชายเกริกฤทธิ์  สวนมงคล
37. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หงษ์ทอง
38. เด็กหญิงเอวิการ์  หาชัย
39. เด็กชายแก้วกล้า  กุลทัศน์
 
1. นายจตุพร   เนื่องโนราช
2. นายทรงวุฒิ  วงศ์คำ
3. นางสาวเจียมจิต  คนบุญ
4. นางนภารัตน์  เสริมทรัพย์
5. นายสัญญา  ศรีราชา
6. นางสาวพุธวรรณ  คำสด
7. นายอนุชิต  ชูช้าง
8. นางสาวศิรินันท์  สาสังข์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงผกามาศ   ไชยพันโท
 
1. นางสาวจรูญลักษณ์   พรสี่