สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายภูวดล  ยงค์พันธ์
2. เด็กชายสิปกร  แพทย์เพียร
 
1. นายวุฒิไกร  อรจุล
2. นางพิมใจ  ดวงพิลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายสิราทอง  โยธานันท์
2. เด็กชายไกลลาส  รอดทุกข์
 
1. นางพิกุล  คุณพาที
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง 6 1. เด็กชายภราดร  ปะขิโต
2. เด็กหญิงแพงศรี  เกษางาม
 
1. นางสาวสุภาดา  วงษ์นา
2. นางสาวพิศพร  แสนนา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  เกษางาม
2. เด็กหญิงจิราวิไล  ไชยมูล
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  พูลพล
4. เด็กหญิงปฐมพร  บุญโท
5. เด็กหญิงปภัสสร  คูณตระการ
6. เด็กหญิงพิสมัย  พงษ์เสือ
7. เด็กหญิงภูษณิศา  ทองใบ
8. เด็กหญิงวรรณิภา  สีหล้า
9. เด็กหญิงศิรินาถ  หวังดี
10. เด็กหญิงสิตานันท์  รัชพันธ์
11. เด็กหญิงสุกาญดา  นันทวงศ์
12. เด็กหญิงสุธิดา  โมฬา
13. เด็กหญิงสุวิมล  คำเสียง
14. เด็กหญิงอรนุช  ทิณพัฒน์
15. เด็กหญิงเมธินี  การถาง
 
1. นางมนัสนันท์  ลีลา
2. นายพันทัย  อ่อนแก้ว
3. นางสาวพิศพร  แสนนา
4. นายภูษิต  จันทะวัน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงฤดีชนก  สมใจ
 
1. นางไพจิต  ไหว้พรหม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพานุพงศ์  ชมภูจันทร์
 
1. นายวรกาล  นาราช
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มอบหมาย
2. เด็กหญิงอาทิติยา  หลาทอง
 
1. นางสาวจรัญญา  มงคล
2. นางพิกุล  คุณพาที
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  บำเพ็ญ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  จันทวลี
3. เด็กหญิงเวธกา  เย็นใจมา
 
1. นางไพจิต  ไหว้พรหม
2. นางสายพิณ  แสงก่ำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิราเจตน์  อุดมกัน
2. เด็กชายพุฒินันท์  ถูกธรรม
3. เด็กหญิงอมรฤทัย  แจ่มใส
 
1. นางไพจิต  ไหว้พรหม
2. นางสาวพิศพร  แสนนา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายธีรภัทร  สักใส
2. เด็กชายพลพล  บุญเติม
3. เด็กชายพีรพล  นิพขันธ์
4. เด็กชายสิราทอง  โยธานันท์
5. เด็กชายอนวัช  ดอกจันลี
6. เด็กชายอัศนี  ชมภูจันทร์
 
1. นายพันทัย  อ่อนแก้ว
2. นายภูษิต  จันทะวัน
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายสุรนัย  คล้ายคลึง
2. เด็กชายอานนท์  บุญเติม
 
1. นายวุฒิไกร  อรจุล
2. นางพิมพ์ใจ  ดวงพิลา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนิตา  เหลือมเหลา
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ขันคำ
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุวรรณกูฏ
 
1. นางพิมพ์ใจ  ดวงพิลา
2. นางสาวสุภาดา  วงษ์สุนา