สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองผุย
 
1. นางสาวพัชราพร  แสงฉาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงจรรย์กมล    โชติพันธ์
2. เด็กหญิงปภาวดี    มีเค้า
3. เด็กหญิงอภิจารวี   แก้วกนก
 
1. นางลดาวัลย์    ชวัลพิพัฒน์
2. นางสาวพัชราพร  แสงฉาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายถิรพล   ลาเบิกบาน
2. เด็กชายธีรภัทร   กำเนิดสิงห์
 
1. นางเกษรินทร์   ชูรา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนับพงษ์    เสียงเสนาะ
2. เด็กชายวัชรพล    อินเพ็ญ
 
1. นางเกษรินทร์   ชูรา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 11 1. เด็กชายศักดิ์ดา    พิมตะครอง
2. เด็กหญิงอภิชญา   บูระพิน
 
1. นางวัชราภรณ์    อุดมสันต์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายพีระพัฒน์  พนาสันต์
 
1. นางปรียา  สีหา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงอรไพลิน  โพนคำ
 
1. นางปรียา  สีหา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรัชญา   บูระพิน
2. เด็กชายยศศักดิ์   แก้วบุดดา
3. เด็กชายเรืองวิทย์    กันทมา
 
1. นางปรียา    สีหา
2. นายปรีชา  ลานนท์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงประภาศิริ   ดีมาก
2. เด็กหญิงยศพร   สีหล้า
 
1. นางปรียา   สีหา
2. นายปรีชา  ลานนท์
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์เดช   ชาลี
2. เด็กชายณัฐพล   ถูกธรรม
3. เด็กชายภูธเนศ   ฐานันดร
 
1. นายชัชวาล   ใจเดี่ยว
2. นายบุญกอง   ชูรา
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ซอยชด
 
1. นางธัญทิพย์ เ  เยาวเสริฐ
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล   อ่อนสุระทุม
 
1. นางจันทร์จิรา    เอื้อพัฒนาพานิชย์
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายธนกร  เดชภู
2. เด็กหญิงนันทิมา   เรืองเรื่อ
3. เด็กชายวิรัญชัย  โชติพันธ์
 
1. นายบุญกอง    ชูรา
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   เหล็กดี
 
1. นางสาวนรีรัตน์    ชูรา