สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศราพร  ก้อนศิลา
 
1. นางทัศพร  เหลากลม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ชุมพล
 
1. นางทัศพร  เหลากลม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภัสสร  แถมวัล
 
1. นางทัศพร  เหลากลม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิพาภรณ์  สิงห์กล้า
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันสุตะ
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ใจทัศน์
 
1. นางทัศพร  เหลากลม
2. นางประไพ  สมบุตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายธีรวัฒน์   ภูมี
2. เด็กชายอนันต์   วงศ์มั่น
 
1. นางประนอม   เวชภาษา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายธีรดนัย   ไชยรบ
2. เด็กชายรหัทชัย   แก้วเนตร
 
1. นายเกรียงไกร   สาระรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   ก้อนศิลา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   เที่ยงธรรม
 
1. นางวณิชา  กาญจนพัฒน์
2. นางธญานี  คงเมือง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 16 1. เด็กชายสรรเพชญ  มะหลีดง
2. เด็กหญิงสุชาดา  จงสูงเนิน
 
1. นางสาววาสนา   สุดหล้า
2. นางสาวทิพย์วิมล  ชื่นใจ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธาทิพย์  วิไลศักดิ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ปัถพี
3. เด็กชายธีรภัทร   พิพันธ์
4. เด็กหญิงนิศาชล  ยิ่งยง
5. เด็กหญิงพณณกร  ธนะวงค์
6. เด็กชายพีรพัฒน์  บุษดี
7. เด็กหญิงภาวินี  บงนอก
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสภา
9. เด็กหญิงสิริวิมล  สาระคำ
10. เด็กชายเดชาวัติ  เจริญท้าว
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  ชื่นใจ
2. นางสาววาสนา   สุดหล้า
3. นายวินัย  นวลฉวี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตธิยา  จันทะเสน
2. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  แจ้งสนิท
 
1. นายอดุลศักดื์  ชินพงศธร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวชรพรรณ  วงษ์ป้อม
 
1. นางทัศพร   เหลากลม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายสุริศร์  ธนะวงศ์
 
1. นางทัศพร  เหลากลม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงปรียาพร  บัพพะตา
 
1. นางทัศพร  เหลากลม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงจินตนา   หลงชิน
 
1. นางประไพ    สมบุตร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา   แก้วสิงห์
 
1. นางประไพ   สมบุตร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงมุกนรินทร์  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงวิริยา  แสงสิงห์
 
1. นางสาวสิริพร  สายสิทธิ์