สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายธีรวัฒน์   ภูมี
2. เด็กชายอนันต์   วงศ์มั่น
 
1. นางประนอม   เวชภาษา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงมุกนรินทร์  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงวิริยา  แสงสิงห์
 
1. นางสาวสิริพร  สายสิทธิ์