สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดกลอย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายทวีศักดิ์   สาทร
 
1. นายเพทาย   สมเนตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนวัฒน์    แสนโคต
2. เด็กชายสิทธิพร   เนื้ออ่อน
 
1. นายธีรศักดิ์   สารปรัง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอรวรรณ    จันทร์คำ
 
1. นายสถิต    นุ่มนวล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายธันวา   มามาก
2. เด็กชายนันทวุฒิ   ไตรแก้ว
3. เด็กชายพรพิศนุ    ทีคำ
4. เด็กชายพัฒนพงษ์   พาเชื้อ
5. เด็กชายวิชิดชัย   ศรีจันทร์
6. เด็กชายอาทิตย์   อินผล
 
1. นายผาสุก   พุดแดง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 18 1. เด็กชายศินาทาน   ทวีสุข
2. เด็กชายศุภณัฐ    เกิดอนุสนธิ
 
1. นางสาวอรัญญา    วงรี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายธนาคิม   จำปาหอม
2. เด็กชายภัทรพงษ์   บุญตั้ง
 
1. นางสาวอรัญญา   วงรี
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   พละไกร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   มามาก
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญคำภา
 
1. นางสุพัตรา   สมเนตร