สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดกลอย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายธันวา   มามาก
2. เด็กชายนันทวุฒิ   ไตรแก้ว
3. เด็กชายพรพิศนุ    ทีคำ
4. เด็กชายพัฒนพงษ์   พาเชื้อ
5. เด็กชายวิชิดชัย   ศรีจันทร์
6. เด็กชายอาทิตย์   อินผล
 
1. นายผาสุก   พุดแดง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายธนาคิม   จำปาหอม
2. เด็กชายภัทรพงษ์   บุญตั้ง
 
1. นางสาวอรัญญา   วงรี
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   พละไกร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   มามาก
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญคำภา
 
1. นางสุพัตรา   สมเนตร