สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวทันยา  ใจมั่น
 
1. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปิยะพันธ์  เทือกท้าว
 
1. นายวันดี  ขันเลข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์กล้า
2. เด็กชายอภิราม  จันทร์มานิตย์
 
1. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
2. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลพร  บุญตะโยธี
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  มิทิลา
3. เด็กหญิงธนัชญา  คนประสพ
4. เด็กหญิงธัญญมล  อ่อนสะอาด
5. เด็กหญิงสุภัทษร  ชาฎา
 
1. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
2. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงศิรินภา  ชาฏา
 
1. นางยุพิน  ชาวศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เพิ่มพิมพ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทีรวม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงฤาภาวดี  นพคุณ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงปณิตดา  กัเวสา
 
1. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายชัชวาล  สงวนพิมพ์
2. เด็กชายณัฐพล  สีแสง
3. เด็กชายพชรพล  อุทธา
4. เด็กชายพีรวิทญ์  ทาลี
5. เด็กชายสยาม  สิงห์กล้า
6. เด็กชายสุวัฒน์พงษ์  ศิริทิพย์
 
1. นางยุพิน  ชาวศรี
2. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงพรนิภา  จันทร์สิงห์
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  เคยรัมย์
 
1. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
2. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีเพ็ง
2. เด็กชายระพีพัฒน์  มารูปหมอก
 
1. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
2. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กชายจิรยุทธ  วงค์คำ
2. เด็กชายสุรยุทธ  ไม้น้อย
 
1. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
2. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายชนินทร  เทือกท้าว
2. เด็กหญิงศศิตา  พันธ์ดี
 
1. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
2. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรเกียรติ  สิงห์กล้า
2. เด็กชายฤทธิชัย  หมื่นจันทร์
 
1. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
2. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายพรชัย  ประทุมทอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ชนะพล
 
1. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
2. นายศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ  ชนะพล
2. เด็กชายพศพัฒ  ไหว้พรม
3. เด็กชายวชิรวิฐย์  แสนชาลี
 
1. นางนวพรรณ  พรมสอน
2. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิพาดา  อุตริ
 
1. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาพร  สุจริต
 
1. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
19 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเม  มหานิล
2. เด็กชายเมธวิน  สุดแสดง
 
1. นางยุพิน  ชาวศรี
2. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายพสธร  เรืองสมบุญ
2. เด็กหญิงลักษณา  สวัสดิ์พันธ์
 
1. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
2. นางยุพิน  ชาวศรี
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตตรง
 
1. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ขันทองเฮ้า
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุจริต
3. เด็กหญิงศิรินทรา  เทือกท้าว
4. เด็กชายสมบูรณ์  น้ำสี
5. เด็กชายสิทธิพร  จันโส
6. เด็กชายเฉลิมพงษ์  ผาเบ้า
 
1. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
2. นางนวพรรณ  พรมสอน
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยณรงค์  ผาเบ้า
2. เด็กชายนันทวุฒิ  บุตรสิทธิ์
 
1. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
2. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรรินทร์  กองแก้ว
2. เด็กชายวิภัทรพงศ์  ท้าวแสง
 
1. นายวันดี  ขันเลข
2. นางนวพรรณ  พรมสอน