สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวทันยา  ใจมั่น
 
1. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์กล้า
2. เด็กชายอภิราม  จันทร์มานิตย์
 
1. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
2. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายชัชวาล  สงวนพิมพ์
2. เด็กชายณัฐพล  สีแสง
3. เด็กชายพชรพล  อุทธา
4. เด็กชายพีรวิทญ์  ทาลี
5. เด็กชายสยาม  สิงห์กล้า
6. เด็กชายสุวัฒน์พงษ์  ศิริทิพย์
 
1. นางยุพิน  ชาวศรี
2. นางสมปอง  หล้าเพ็ง