สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลพร  บุญตะโยธี
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  มิทิลา
3. เด็กหญิงธนัชญา  คนประสพ
4. เด็กหญิงธัญญมล  อ่อนสะอาด
5. เด็กหญิงสุภัทษร  ชาฎา
 
1. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
2. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เพิ่มพิมพ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทีรวม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงฤาภาวดี  นพคุณ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงพรนิภา  จันทร์สิงห์
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  เคยรัมย์
 
1. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
2. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีเพ็ง
2. เด็กชายระพีพัฒน์  มารูปหมอก
 
1. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
2. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายชนินทร  เทือกท้าว
2. เด็กหญิงศศิตา  พันธ์ดี
 
1. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
2. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรเกียรติ  สิงห์กล้า
2. เด็กชายฤทธิชัย  หมื่นจันทร์
 
1. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
2. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายพรชัย  ประทุมทอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ชนะพล
 
1. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
2. นายศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ  ชนะพล
2. เด็กชายพศพัฒ  ไหว้พรม
3. เด็กชายวชิรวิฐย์  แสนชาลี
 
1. นางนวพรรณ  พรมสอน
2. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิพาดา  อุตริ
 
1. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาพร  สุจริต
 
1. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเม  มหานิล
2. เด็กชายเมธวิน  สุดแสดง
 
1. นางยุพิน  ชาวศรี
2. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายพสธร  เรืองสมบุญ
2. เด็กหญิงลักษณา  สวัสดิ์พันธ์
 
1. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
2. นางยุพิน  ชาวศรี
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตตรง
 
1. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ขันทองเฮ้า
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุจริต
3. เด็กหญิงศิรินทรา  เทือกท้าว
4. เด็กชายสมบูรณ์  น้ำสี
5. เด็กชายสิทธิพร  จันโส
6. เด็กชายเฉลิมพงษ์  ผาเบ้า
 
1. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
2. นางนวพรรณ  พรมสอน
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยณรงค์  ผาเบ้า
2. เด็กชายนันทวุฒิ  บุตรสิทธิ์
 
1. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
2. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรรินทร์  กองแก้ว
2. เด็กชายวิภัทรพงศ์  ท้าวแสง
 
1. นายวันดี  ขันเลข
2. นางนวพรรณ  พรมสอน