สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 20 1. เด็กชายธีระเดช  ชัยแก้ว
 
1. นายเฉลิมพัฒน์  พรหมจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายจิวิวัฒน์   มาทา
2. นายศิวกร   มัฐผา
 
1. นายบุญสม   กางกั้น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.8 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุมินตรา    ทองมา
 
1. นางสุนันต์ ก  กางกั้น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   จันทร์โท
 
1. นางพรทิพย์   กางกั้น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลลดา   อิ่มมนตรี
 
1. นางสาวปรีญาพัชญ์   วีระโชตินิธิกุล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงปานระพี  กาเผือกงาม
2. เด็กหญิงรัตน์ยานี  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงพิลา
 
1. นางพรทิพย์  กางกั้น