สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล    สีสิม
2. เด็กชายภูวนาถ   หิมมะ
 
1. นางอัมพร   มัฐผา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โจระสา
2. เด็กหญิงจุไรพร  เผ่าแข็ง
3. นางสาวธิดารัตน์   ปานะสี
4. เด็กหญิงปนัดดา   สมบูรณ์
5. เด็กหญิงวรุตย์  บุราณ
 
1. นางพรทิพย์  กางกั้น
2. นางสาวปรีญาพัญช์  วีระโชตินิธิกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สาวรีย์
 
1. นางพรทิพย์  กางกั้น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรดา  นามโสภา
 
1. นายศิริพงษ์  ศรีธรรมมา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงชิชนก   เชิงหอม
 
1. นางศิริพงษ์   ศรีธรรมมา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายวุฒิชัย    ทองมา
 
1. นางสาวปรีญาพัชญ์   วีระโชตินิธิกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายธนวัฒน์   ใจดี
 
1. นางสาวปรีญาพัชญ์   วีระโชตินิธิกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงปาริชาต  ญาติปอ
 
1. นางสาวปรีญาพัชญ์  วีระโชตินิธิกุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายธนวัฒน์   ใจดี
 
1. นางสาวปรีญาพัชญ์   วีระโชตินิธิกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงปาริชาต   ญาติปอ
 
1. นางสาวปรีญาพัชญ์   วีระโชตินิธิกุล
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญานี  วรรณา
2. เด็กหญิงจิรนุช  เขียวขำ
3. เด็กหญิงธัญพิมล  ไหลหลั่ง
4. เด็กหญิงนงณภัส  มณีศรี
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองเภา
6. เด็กหญิงฟาริดา  สุยังกุล
7. เด็กหญิงรัศมี  ศีสิงห์
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  อัปกาญจน์
9. เด็กหญิงเกษนรินทร์  ทองมาก
 
1. นางเพชรมณี  โสภิตะชา
2. นางสาวอมรรัตน์  โลมรัตน์
3. นางสาวปรีญาพัญช์  วีระโชตินิธิกุล
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ห่วงเพชร
2. เด็กชายสุรชัย   ลาวัน
3. เด็กหญิงแพรวา   กางกั้น
 
1. นางบุญสม   กางกั้น
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญชัย   ดวงจันทร์
2. เด็กชายอรหันต์    บัวเทพ
3. เด็กชายอัฐพล   ไชยภูมิ
 
1. นายบัญจง   บุญทรง