สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. นางสาวสุภาพร  กาละพันธ์
 
1. นายวันชัย  พละไกร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. นางสาวอาทิตยา  เหลาเคน
 
1. นางวิยะดา  สันตพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กชายจิรยุทธิ์  เจรียบรัมย์
2. เด็กชายพรมศร  บุญราศี
3. เด็กชายฤทธิพงษ์  อ่อนสุด
 
1. นางวิยะดา  สันตพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   จารุตัน
2. เด็กชายวัชระ   ชูชาติ
3. เด็กชายเอกรินทร์   พาพันธ์
 
1. นายนรินทร์   รองเมือง