สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงนันทนา  โสภารักษ์
 
1. นางวิยะดา  สันตพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กชายก้องเกียรติ  โสดารักษ์
2. เด็กชายภานุพงษ์  สุขเสริม
 
1. นายบรรเจิด  ทองสุข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงปานศิริ  เจริญท้าว
2. เด็กหญิงปิยะพร   นาโม
3. เด็กหญิงพอเพียง  สีขุนเรือง
4. เด็กหญิงศีไบทิพย์  ทางชอบ
5. เด็กหญิงสุพิชฌา  สืบหาแก้ว
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  เรืองสา
2. นางจุฬาลักษณ์  รองเมือง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทิยา  กุลสิงห์
2. เด็กหญิงพุทธิดา  คำงาม
3. เด็กหญิงวรรนิชา  พันทอง
4. เด็กหญิงอภิษฎา  นิลดล
5. เด็กหญิงเกศราพร   อ่อนสุด
 
1. นางศิริวรรณ  อินทร์หอม
2. นายทินกร  อมรสินทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรัญญู  แก้วเนตร
2. นายไชยันต์  โสดา
 
1. นางวิยะดา  สันตพันธ์
2. นางปาริยา  ปริโยทัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระพงษ์  เดี่ยวไธสง
 
1. นางวิยะดา  สันตพันธ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จักหล้า
2. เด็กชายชนะพล  ตู้เงิน
3. เด็กชายภานุชิต  บุญหล้า
4. เด็กชายภานุวัตร  หวังดี
5. เด็กชายวัฒนา  ชูญาติ
6. เด็กชายสถาพร  คณะพันธ์
7. เด็กชายสุระชัย  พิสัยพัธ์
8. เด็กชายสุระชาติ  บุญราศี
 
1. นายทินกร  อมรสินทร์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายปราโมทย์  หาระวงศ์
2. นายเสกสรรค์  สีหล้า
 
1. นางปาริยา  ปริโยทัย
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยากร   มณีภาค
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์   คนขยัน
3. เด็กหญิงรุ่งยุพิน   ทวีสุข
4. เด็กหญิงสุนิสา   ตู้เงิน
5. เด็กหญิงสุนิสา   โภชนจันทร์
6. เด็กหญิงอรทัย   คูณสามัญ
 
1. นางศิราพร   ประถาวร
2. นางสาวนิลมล   เครื่องจันทร์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมสัน   ชาหลักคำ
2. นายธีระพงษ์   เชื้อจำพร
3. นายพงศธร   สุมาจิตร
 
1. นายสายยา   สันตพันธ์
2. นางวิยะดา   สันตพันธ์