สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุภาพิศ  สินวัน
 
1. นายวิบูลย์  สุขเสริม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันทิยา  ประสมพลอย
2. เด็กหญิงแก้วสวรรค์  มีแสง
 
1. นายวิบูลย์  สุขเสริม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิชุดา  กาญจนรัตน์
 
1. นางพัชรินทร์  สุขดีจิรัฐ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 24 1. เด็กชายณัฐวัฒิ  เหล่าสิงห์
2. เด็กหญิงอรทัย  ทันทาลุน
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุขเสริม
2. นางสาวมัทรี  สุขเสริม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยยา   มีแสง
2. เด็กชายณัฐนนท์  อทะขันธ์
 
1. นายศักดรินทร์  พรมทอง
2. นายคมสันต์  ก้อนคำ