สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จุใจล้ำ
 
1. นางพัชรินทร์  สุขดีจิรัฐ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิณวัตร   บุดดี
2. นางสาวพิมพ์นิภา   แดงโสภา
3. นางสาวศิริรัตน์   ทานาฤทัย
 
1. นางมัลลิกา   สีมั่น
2. นายศักดรินทร์   พรมทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ใจคิด
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุขเสริม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกวิทย์  คำหา
 
1. นางสันทนา  เยาวศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ก้อนคำ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสริมสุข
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสกรณ์  ประเสริฐศรี
 
1. นายเฉลิมชัย  แสงจันทร์นวล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  ชูชม
 
1. นายเฉลิมชัย  แสงจันทร์นวล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   จุใจล้ำ
2. เด็กชายจีระศักดิ์  เพ็งธรรม
3. เด็กชายณัฐกฤต   ภาวิเศษ
4. เด็กชายธนโชติ   กอบกิจเลิศ
5. เด็กชายบุญยืน   สดุดี
6. เด็กชายภาณุพงษ์   วงศ์คูณ
7. เด็กชายภาณุเดช   คุณะลือชา
8. เด็กชายวรรณจิต   ผมหอม
9. เด็กชายสมศักดิ์   ก้อนคำ
10. เด็กหญิงอัมรินทร์  ทางชอบ
11. เด็กหญิงแก้วสวรรค์   มีแสง
 
1. นายเฉลิมชัย   แสงจันทร์นวล
2. นายวิบูลย์   สุขเสริม
3. นางนงเยาว์   สุขเสริม
4. นางจันทมารี   ยืนนาน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัมรินทร์  ทางชอบ
 
1. นายเฉลิมชัย  แสงจันทร์นวล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์พิมล   โอสถศรี
2. เด็กหญิงปิยะดา   คำสิม
3. เด็กหญิงพรสุดา   พลอยยอด
4. เด็กหญิงสายฝน   จันคำจร
5. เด็กหญิงสุทธิดา   ประสมพลอย
6. เด็กหญิงอารียา   ใจใหญ่
7. เด็กหญิงอินทร์ธิรา   คำกัณหา
 
1. นายเฉลิมชัย   แสงจันทร์นวล
2. นายกฤษณะ   ทูลประโคน
3. นายธวัชชัย   เกษียร
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  ช้างสาร
2. เด็กหญิงจารุณี  กุดเหลา
3. เด็กหญิงชนากานต์  สายเสน
4. เด็กหญิงปริญญา  สีดาสี
5. เด็กหญิงปวีณา  สีดาสี
6. เด็กหญิงปิยพร  จันทาลุน
7. เด็กหญิงมินรญา  ยืนนาน
8. เด็กหญิงสุจิรา  ชานนใจ
 
1. นางสาวมัทรี  สุขเสริม
2. นางพัชรินทร์  สุขดีจิรัฐ
3. นางสาวยุภารักษ์  อะเนกา
4. นางรัตนะศิริ  มูลศรี
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  นันตะวัน
2. เด็กหญิงฐาณิสา  สังขะทา
3. เด็กหญิงฐาปณีญา  โชติสน
4. เด็กหญิงพิมพ์มณี  กุดเหลา
5. เด็กหญิงวีณา  ชานนใจ
6. เด็กหญิงสุจินดา  สุวรรณที
7. เด็กหญิงสุปราณี  แก้วเหลา
8. เด็กหญิงอลีรักษ์  คูณทาการ
 
1. นางพัชรินทร์  สุขดีจิรัฐ
2. นางมัลลิกา  สีมั่น
3. นางสาวมัทรี  สุขเสริม
4. นางสาววิจิตรา  คนขยัน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ไผ่แก้ว
 
1. นายคมสันต์  ก้อนคำ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงพัชราภา  สัมมาวงค์
 
1. นายศักดรินทร์  พรมทอง
2. นายกฤษณะ  ทูลประโคน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิโชค   วงค์ขันธ์
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ประสบพลอย
 
1. นายศักดรินทร์  พรมทอง
2. นายกฤษณะ  ทูลประโคน
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายศิริวัฒน์  บุบผาดี
2. เด็กชายอชิตะ  จุใจล้ำ
 
1. นายกฤษณะ  ทูลประโคน
2. นายศักดรินทร์  พรมทอง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระชัย  สีดาสี
2. เด็กชายอนุชิต  จอมเกิด
 
1. นายกฤษณะ  ทูลประโคน
2. นายศักดรินทร์  พรมทอง
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสราวุฒิ  พลอยยอด
 
1. นายเฉลิมชัย  แสงจันทร์นวล
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฉลองคุณ
 
1. นายเฉลิมชัย  แสงจันทร์นวล
 
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นันทะบุตร
 
1. นายเฉลิมชัย  แสงจันทร์นวล
 
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นันทบุตร
2. เด็กหญิงจิราพร  นันตะวัน
3. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญคุณ
4. เด็กหญิงชนากานต์  สายเสน
5. เด็กชายชาลี  ไกลหลง
6. เด็กหญิงฐาณิสา  สังขะทา
7. เด็กหญิงฐาปณีญา  โชติสน
8. เด็กชายณัฐพล  ชิณสาย
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุดไชย
10. เด็กชายธัชนนท์  ชาริโท
11. เด็กหญิงปริญญา  สีดาสี
12. เด็กหญิงปวีณา  สีดาสี
13. เด็กชายปิยะพงษ์  คำแดง
14. เด็กหญิงปิยะพร  จันทาลุน
15. เด็กหญิงพิมพ์มณี  กุดเหลา
16. เด็กชายวรเมธ  เริ่มชัย
17. เด็กชายวัชรพล  กันหาวัน
18. เด็กหญิงวาสนา  ภาวิเศษ
19. เด็กหญิงวีณา  ชานนใจ
20. เด็กชายวีระชัย  สีดาสี
21. เด็กชายสราวุธ  พลอยยอด
22. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ประเสริฐศรี
23. เด็กหญิงสุจินดา  สุวรรณที
24. เด็กหญิงสุธิมา  ไกรหลง
25. เด็กหญิงสุปราณี  แก้วเหลา
26. เด็กชายอนุชิต  ประทุม
27. เด็กหญิงอลีรักษ์  คูณทาการ
28. เด็กหญิงอุบลวรรณ  จันทร์ส่อง
29. เด็กชายเนวีส  ชาริโท
 
1. นายเฉลิมชัย  แสงจันทร์นวล
2. นางสาวมัทรี  สุขเสริม
3. นางสาวธิดารัตน์  สุขเสริม
4. นางพัชรินทร์  สุขดีจิรัฐ
5. นายพูนผล  เหมแดง
6. นางสาวสันทนา  เยาวศรี
7. นางสาววิจิตรา  คนขยัน