สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ศรีใส
 
1. นางสาวบุปผาวัน   สายเนตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชราพร   ทองสุทธิ์
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ   ถวระสันต์
3. เด็กหญิงอรัญญา    กอแก้ว
 
1. นางนริศรา   อินทรเทศ
2. นายยอดชาย   อินทรเทศ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายนัตตวุฒิ   ปัตตะวงค์
2. เด็กหญิงปิยรัตน์    ชื่นจิตร
 
1. นางนริศรา   อินทรเทศ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายทัพฟ้า   แพงรูป
2. เด็กชายธนภูมิ   สมพงษ์
 
1. นางนริศรา   อินทรเทศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกีรติกา   ศรีโชค
 
1. นางลัดดาวรรณ์   พ่วงทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 18 1. เด็กชายชวลิต   วรรณศรี
2. เด็กหญิงประภัสสร   ตุ้มมาศ
 
1. นางลัดดาวรรณ์   พ่วงทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอารียา   ธานี
 
1. นางสาวบุปผาวัน   สายเนตร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายดนัย    เครือพันธ์
2. เด็กชายธีรภัทร   บุญชิต
3. เด็กชายภานุวัฒน์   นาดี
4. เด็กชายสมรักษ์   ภูมิลำเนา
5. เด็กชายสุรีชัย  ชื่นจิตร
6. เด็กชายไก่ชน   บุญชู
 
1. นางสาวประภัสสร   อุ่นแดง
2. นายวีรกรณ์   ศรีธัญรัตน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงช่อผกา    พงษ์ท้าว
2. เด็กหญิงวริศรา    เทพบัวภา
 
1. นายไมตรี   ชุลีกร
2. นายอรทัย    สุวรรณกูฏ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงธารทองแท้   ชุลีกร
2. เด็กหญิงอรอนงค์   โลมาศ
 
1. นายไมตรี   ชุลีกร
2. นางอรทัย   สุวรรณกูฏ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   ศรีมะณี
2. เด็กหญิงสุทธิดา   เฉลิมศรี
3. เด็กหญิงเกษร   พันธ์สุข
 
1. นางนริศรา   อินทรเทศ
2. นายยอดชาย   อินทรเทศ
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยชัยวัตร   พื้นปูม
 
1. นางนริศรา   อินทรเทศ