สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชราพร   ทองสุทธิ์
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ   ถวระสันต์
3. เด็กหญิงอรัญญา    กอแก้ว
 
1. นางนริศรา   อินทรเทศ
2. นายยอดชาย   อินทรเทศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 18 1. เด็กชายชวลิต   วรรณศรี
2. เด็กหญิงประภัสสร   ตุ้มมาศ
 
1. นางลัดดาวรรณ์   พ่วงทอง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงช่อผกา    พงษ์ท้าว
2. เด็กหญิงวริศรา    เทพบัวภา
 
1. นายไมตรี   ชุลีกร
2. นายอรทัย    สุวรรณกูฏ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงธารทองแท้   ชุลีกร
2. เด็กหญิงอรอนงค์   โลมาศ
 
1. นายไมตรี   ชุลีกร
2. นางอรทัย   สุวรรณกูฏ