สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ศรีใส
 
1. นางสาวบุปผาวัน   สายเนตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายนัตตวุฒิ   ปัตตะวงค์
2. เด็กหญิงปิยรัตน์    ชื่นจิตร
 
1. นางนริศรา   อินทรเทศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกีรติกา   ศรีโชค
 
1. นางลัดดาวรรณ์   พ่วงทอง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายดนัย    เครือพันธ์
2. เด็กชายธีรภัทร   บุญชิต
3. เด็กชายภานุวัฒน์   นาดี
4. เด็กชายสมรักษ์   ภูมิลำเนา
5. เด็กชายสุรีชัย  ชื่นจิตร
6. เด็กชายไก่ชน   บุญชู
 
1. นางสาวประภัสสร   อุ่นแดง
2. นายวีรกรณ์   ศรีธัญรัตน์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยชัยวัตร   พื้นปูม
 
1. นางนริศรา   อินทรเทศ