สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 77.25 เงิน 7    
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   เอกเลิศ
2. เด็กหญิงวิจิตรา   โพธิ์เมือง
 
1. นายอาคม   หอมจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตรลดา   บุตรจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา   พันนุริตธ์
3. เด็กหญิงดวงหทัย   พะสุรัมย์
4. เด็กหญิงธนชนก   จันทาทอง
5. เด็กหญิงนริสา   แย้มปรางค์
6. นางสาวปรัชยา   สีจันแดง
7. เด็กหญิงพรรวษา   กลิ่นหอม
8. เด็กหญิงวารุณี   วารีพัฒน์
9. เด็กหญิงหทัยกาญจน์   โพนชัยยา
10. เด็กหญิงอรกัญญา   ประสมพลอย
 
1. นายจันทา   วันหนองคู
2. นางสาววาสนา   พืชพันธา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงพิจิตรา   แสงแดง
2. เด็กหญิงภัทราพร   ขุนทอง
3. เด็กหญิงอริยา   เพชรทิม
 
1. นางสาวศุทธินี   คุณบุตร
2. นายปรีชา  สุขกรมใส