สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาจับ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา    ลำพันธ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์   สิมพันธ์
 
1. นางไพวรินทร์   เชยคำดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงชลธิชา   บุดดาพันธ์
 
1. นายวิทยา   รุ่งเรือง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัดธิดา   แพงรูป
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    แพงรูป
3. เด็กหญิงพรรณิภา   คลังแก้ว
 
1. นางไพวรินทร์    เชยคำดี