สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอชิรภา   อัศจรรย์
 
1. นางวิยะดา   สืบสุด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิดาภา  โพไทร
 
1. นางสาวพิสมัย  หอมสมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 48.45 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ทับเมือง
2. เด็กชายพลกฤต   นุชนิกร
3. เด็กหญิงพัชรีญาดา  บุญงอก
 
1. นางยุพาพร   ยาตรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัลปังหา  ลำพลพงษ์
2. เด็กหญิงนันทวดี  เครือสีดา
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มีแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  จันทะศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงชินกมล  สำราญรื่น
2. เด็กหญิงสุวิภาวดี  มณีภาค
 
1. นางยุพาวรรณ  สาลี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรกิตติ์   ชมกลิ่น
2. เด็กหญิงพาณิภัค   เคนสุวรรณ
3. เด็กหญิงพิญาดา   สีมาฤทธิ์
 
1. นางสกุณา   ปัสสา
2. นางสาวแพงจิตร์   แสนสุข
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   สมสะอาด
 
1. นางสุภัทรา  พรหมสิทธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนัสวรรณ   สกุลจาป
2. เด็กชายวิชชา   เจตบุตร
3. เด็กหญิงไปรมา   แก้วลา
 
1. นางสิทธิยา   มณีสาย
2. นางจุฑาทิพย์   อุบลพิทักษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณิชกานต์   ลีลา
2. เด็กชายนาวา   กิ่งโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์   โสภา
 
1. นางนิตยา   อมรสิน
2. นางยาวเรศ  สารพิชญ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภูมิลาวัลย์
2. เด็กหญิงณิชา  วงศ์ด้วง
3. เด็กหญิงปสุตา  ตาพระ
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทร์หอม
5. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คนยัง
 
1. นางวิมาลา  สมจันทร์
2. นางสาวสุฤทัย  สุวรรณวิสุทธิ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงประภาสินีย์   อิ่นคำ
 
1. นางอาภรณ์   เพชรดี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์   ชิณพันธ์
 
1. นางนิตยา   อมรสิน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   ษรสา
2. เด็กชายสกลรัตน์   ไชยวัฒน์
 
1. นางพรรณศิริ   วิชัย
2. นางสิทธิยา   มณีสาย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายธัศศภัทร   ศุภนคร
 
1. นางรัญจวน  รูปแก้ว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายรพิภัทร   มณีสาย
 
1. นางสาวธิดารัตน์   รอดภัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ศรีสุทัศน์
 
1. นางรัญจวน  รูปแก้ว
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร   มีมั่ง
2. เด็กหญิงจันจิรา   โพธิสาร
3. เด็กหญิงจินตนา   ไชยสอน
4. เด็กชายชาญวิทย์   ฉัตรสุวรรณ
5. เด็กหญิงณิชกานต์   ลีลา
6. เด็กชายทนง   ทานุมา
7. เด็กชายธวัชชัย   แสงชมพู
8. เด็กหญิงธิดาลักษณ์   คนสูง
9. เด็กหญิงนฤมล   มูลจักร
10. เด็กหญิงนานา   อำพลพงษ์
11. เด็กหญิงบุญนิสา   เพชราเวช
12. เด็กชายปฏิภาณ   ฝอยศาลา.
13. เด็กหญิงปนัดดา   คำรัตน์
14. เด็กหญิงฝนทิพย์   เกตุพันธ์
15. เด็กหญิงฟ้าใส   ศรีทัศน์
16. เด็กหญิงมนฑิตา   โคตรปุ้ย
17. เด็กหญิงมลิสา   เคนมี
18. เด็กหญิงรัชนีกร   สีหาบุตร
19. เด็กหญิงวนิรดา  นามวิชา
20. เด็กหญิงศรินยา   สืบดี
21. เด็กหญิงศศินา   แก้วมีศรี
22. เด็กหญิงศิรินลัดดา   สิมาฤทธิ์
23. เด็กหญิงศุภัชญา   คงศรี
24. เด็กหญิงสิรินทรา   ธรรมธร
25. เด็กหญิงสุธิดา   ศรีปราชญ์
26. เด็กหญิงสุนิสา   ส่งเผ่น
27. เด็กหญิงสุพิชฌา   อุดมลาภ
28. เด็กหญิงอภิญญา   เอี่ยมรักษา
29. เด็กชายอภิรักษ์   เทพารักษ์
30. เด็กหญิงอรัญญา   พิมพ์กาล
31. เด็กหญิงอลิศรา   ประหยัดสิน
32. เด็กหญิงอัญชฎา   ขันตะ
 
1. นางรัญจวน  รูปแก้ว
2. นางสาวสุฤทัย  สุวรรณวิสุทธิ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายปัญจพล   กำหอม
2. เด็กชายภูมิรพี   แสงสุกวาว
3. เด็กชายภูวิศ   เหล่าศรี
4. เด็กชายรัฐภูมิ   บุญเติม
5. เด็กชายวษา   วีระพันธ์
6. เด็กชายเพชรลักษณ   เทียนนอน
 
1. นางสมาพร   ทุมมากรณ์
2. นายเอกวัฒน์  มูลสิน
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงฝ้าใส   พระสว่าง
2. เด็กหญิงลักษณารา   ธรรมศรี
 
1. นายณัฐพงษ์   สิมาพันธ์
2. นายชุน   บุบผาวงค์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงวรรัตน์  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงวราพร  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงอภินันท์  สังข์เงิน
 
1. นายประจักษ์  พันธุจันทร์
2. นางสาวสุดา   โนนชาย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐกรณ์   อนุสรณ์เสรี
2. เด็กหญิงปนัสยา   สุขปรุง
3. เด็กหญิงรีสุดา   แม้นศร
 
1. นางรัญจวน  รูปแก้ว
2. นายอุบลวรรณ   เพชราเวช
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   เหล่าผา
2. เด็กหญิงปุญนมิดา   สมสะอาด
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ก้อนคำ
 
1. นางสาวอภิญญา   ลอดภัย
2. นางสาวสุภารัตน์   คำสว่าง
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต   เข็มดี
 
1. นางวิยะดา   สืบสุด
 
24 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายธวัชชัย  มโนรัตน์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรืองแสน
 
1. นางจงจิตต์  โพไทร
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรีปราชญ์
 
1. นางสาวอรุโณทัย   สารพิชญ์
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญวิทย์   ฉัตรสุวรรณ
2. เด็กชายธีระศักดิ์   เหล่าน้อย
 
1. นางสาวแพงจิตร์   แสนสุข
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุติมา   คำอ้วน
2. เด็กชายนันทวัฒน์   ปัสสา
3. เด็กชายวิทวัส   สังวงค์
 
1. นายประจักษ์   พันธ์จันทร์
2. นางอุบลวรรณ   เพชราเวช