สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอชิรภา   อัศจรรย์
 
1. นางวิยะดา   สืบสุด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 48.45 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ทับเมือง
2. เด็กชายพลกฤต   นุชนิกร
3. เด็กหญิงพัชรีญาดา  บุญงอก
 
1. นางยุพาพร   ยาตรา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   สมสะอาด
 
1. นางสุภัทรา  พรหมสิทธิ์