สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัลปังหา  ลำพลพงษ์
2. เด็กหญิงนันทวดี  เครือสีดา
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มีแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  จันทะศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณิชกานต์   ลีลา
2. เด็กชายนาวา   กิ่งโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์   โสภา
 
1. นางนิตยา   อมรสิน
2. นางยาวเรศ  สารพิชญ์