สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงชินกมล  สำราญรื่น
2. เด็กหญิงสุวิภาวดี  มณีภาค
 
1. นางยุพาวรรณ  สาลี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนัสวรรณ   สกุลจาป
2. เด็กชายวิชชา   เจตบุตร
3. เด็กหญิงไปรมา   แก้วลา
 
1. นางสิทธิยา   มณีสาย
2. นางจุฑาทิพย์   อุบลพิทักษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายธัศศภัทร   ศุภนคร
 
1. นางรัญจวน  รูปแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายรพิภัทร   มณีสาย
 
1. นางสาวธิดารัตน์   รอดภัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ศรีสุทัศน์
 
1. นางรัญจวน  รูปแก้ว
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต   เข็มดี
 
1. นางวิยะดา   สืบสุด