สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกุลวิกานต์ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพิมผกา   เจือจันทร์
 
1. นายเอกวัฒน์   โพธิ์ทา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายชานนท์   ชินโคตรพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐถินา   ชอบเถียง
3. เด็กชายนราธิป   พลงาม
 
1. นางสาวนิตยา   วรศิริ
2. นางสาวปัญญาพร   กุลสิงห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกิจตระการ   กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงดารุณี   ภูเขา
 
1. นางสาวนิตยา   วรศิริ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เจือจาน
2. เด็กหญิงธนภรณ์   อินทะแสง
 
1. นางสาวปัญญาพร   กุลสิงห์
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ถึงปัดชา
2. เด็กหญิงกัญลญา   ไหลหลั่ง
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   โพธิ์แก้ว
4. เด็กหญิงจิรัชญา   นิลดำ
5. เด็กหญิงชลพรรษ   มะรุณะ
6. เด็กหญิงญาณี   เกิดแก้ว
7. เด็กหญิงณภาภัช   ศาสนกิจ
8. เด็กชายณัฐดนัย   โคตวงศ์
9. เด็กชายดนุพงษ์   โคตรพันธ์
10. เด็กหญิงดวงกมล   คูณเมือง
11. เด็กชายธนบดี   พลศักดิ์
12. เด็กชายธราดล   นันทะรักษ์
13. เด็กหญิงธันยพร   บุญอ่อน
14. เด็กหญิงนทสรวง   วงศ์ชาลี
15. เด็กชายพรรณเชษฐ์   กำเนิดสิงห์
16. เด็กชายพีรพล   ต้นบุญ
17. เด็กหญิงฟ้าใส   ลายนารี
18. เด็กหญิงภัทรวดี   พุ่มจันทร์
19. เด็กชายภูมิภัทร   พันแสน
20. เด็กหญิงมินตรา   สมบัติมน
21. เด็กชายวชิรวิทย์   ยอดทอง
22. เด็กชายวุฒิชัย   เรี่ยมศร
23. เด็กหญิงสุชัญญา   ทับทิมใส
24. เด็กหญิงอนันตา   ศรีธรรมมา
25. เด็กหญิงอรอุมา   นามรักษ์
26. เด็กหญิงอลิสรา   โลมรัตน์
27. เด็กหญิงอารียา   โพธิ์สุวรรณ
28. เด็กหญิงเกศกนก   พูลชาติ
29. เด็กหญิงเพชรไพลิน   ประดิษฐชัย
 
1. นายนันธวัฒน์   สุวรรณกูฎ
2. นายสาธิต   พรมรักษ์
3. นางสาวบุษณีย์   ผลดี
4. นายชัยพฤกษ์   เหล็กดี
5. นายกิตติพันธ์   ผลจันทร์
6. นายสุพรรณี   วรรณทวี
7. นางสาวปัญญาพร   กุลสิงห์