สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกุลวิกานต์ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายชานนท์   ชินโคตรพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐถินา   ชอบเถียง
3. เด็กชายนราธิป   พลงาม
 
1. นางสาวนิตยา   วรศิริ
2. นางสาวปัญญาพร   กุลสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เจือจาน
2. เด็กหญิงธนภรณ์   อินทะแสง
 
1. นางสาวปัญญาพร   กุลสิงห์