สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงอนัญญา  ผลผา
 
1. นางอัญชิษฐา  ทุมคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 67.25 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ภูพันนา
2. เด็กหญิงศิรินธิญาภรณ์  แก้วสุพรรณ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกษรพันธ์
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ขันสุตะ
2. นางสุพัตรา  กุลบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนางน้อย  กุลสิงค์
2. เด็กหญิงรัษมี  พาสารี
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สายรัตน์
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  ทุมคำ
2. นางนัตตา  มณีวัน