สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แรกเรียง
2. เด็กหญิงสุมิตรา  บัวผัน
3. เด็กหญิงอารียา  โยตะกะ
 
1. นางละมัย  บุญมาก
2. นางสมเพียร  บุตรเฟื่อย