สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงมินทิราลักษณ์  ศรีรักษ์
2. เด็กหญิงสริดา  ดีมาก
 
1. นายอดุลย์  แสงโชติ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัตร  อ่อนบุญมา
2. เด็กชายพงศภัค  ไชยบุญญา
 
1. นายอดุลย์  แสงโชติ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงดาวนิล  มาลุน
2. เด็กหญิงปาลิตา  คำมา
3. เด็กหญิงวิภาดา  โยราช
 
1. นางอรทัย  สุภาษร
2. นางนงลักษณ์  ศรีรักษ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สากุลา
2. เด็กหญิงบุษกร  คนสูง
3. เด็กหญิงวัชรชัย  สายสิงห์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีรักษ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สุดชาติ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดีพรหม
3. เด็กหญิงเจนวิการ์  ศรีษานอก
 
1. นางกมลวรรณ  ป้องวิเศษ