สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุพิชญา  กันหาวัน
 
1. นายสกล  พรมสำลี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงษ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐกมล  อินทร์ทอง
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  กันตระบุตร
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์เรือง
2. นายชัยณรงค์  มงคลเลิศ