สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียง(ตุอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงภาวิตา  คำนวนดี
 
1. นางพัฒศรี  กาญจนคุณากร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิติมา  สอนพรม
 
1. นางพัฒศรี  กาญจนคุณากร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิตรานุช  นวลอินทร์
2. เด็กหญิงชลดาภรณ์   พิมพ์น้อย
3. เด็กหญิงลวิวัน  วงค์คำ
 
1. นางพัฒศรี  กาญจนคุณากร
2. นางมาลา  ช่วยสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชุติมา  แสงเพ็ง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์ป้อม
3. เด็กหญิงเยาวลักษ์  รัตนวงษ์
 
1. นางธาริกา  เจียมประเสร็ฐบุญ
2. นายสามารถ  พืชหมอ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปภาดา  สุจันทา
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์   เครื่องกัณฑ์
 
1. นายสามารถ  พืชหมอ
2. นางพัฒศรี  กาญจนคุณากร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ใจเด็ด
 
1. นางเทพมาลี  เที่ยงธรรม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ใจเด็ด
 
1. นางเทพมาลี  เที่ยงธรรม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ชัยมีสุข
 
1. นางพัฒศรี  กาญจนคุณากร
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายพงษ์พิศุทธิ์  ศรีลับศรี
2. เด็กชายศุภชัย  สมศรี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีเจริญ
 
1. นางมาลา  ช่วยสุข
2. นางพัฒศรี  กาญจนคุณากร