สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียง(ตุอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิตรานุช  นวลอินทร์
2. เด็กหญิงชลดาภรณ์   พิมพ์น้อย
3. เด็กหญิงลวิวัน  วงค์คำ
 
1. นางพัฒศรี  กาญจนคุณากร
2. นางมาลา  ช่วยสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชุติมา  แสงเพ็ง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์ป้อม
3. เด็กหญิงเยาวลักษ์  รัตนวงษ์
 
1. นางธาริกา  เจียมประเสร็ฐบุญ
2. นายสามารถ  พืชหมอ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปภาดา  สุจันทา
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์   เครื่องกัณฑ์
 
1. นายสามารถ  พืชหมอ
2. นางพัฒศรี  กาญจนคุณากร